Náhľad dokumentuNázov
Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk PD Belá Dulice.pdf

Živočíšna výroba

je zložka poľnohospodárskej výroby. Zhodnocuje zdroje rastlinnej výroby tak, že ich pretvára na živočíšne výrobky (mäso, tuk, mlieko, vajcia, koža a kožušina, perie), Zabezpečuje výživu populácie proteínmi živočíšneho pôvodu Poskytuje aj suroviny pre časť spracovateľského priemyslu. Odpady živočíšnej výroby, ako napríklad hnoj, hydinový trus, spätne ovplyvňujú rastlinnú výrobu. 

Rastlinná výroba

je zložka poľnohospodárskej výroby. Rastlinná výroba využíva pôdu na pestovanie kultúnych plodín. Vyrába potraviny, krmivá, a suroviny pre spracovateľský priemysel. Zahŕňa pestovanie obilnín, strukovín, olejnín, okopanín, technických plodín, ovocinárstvo, chmeliarstvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo, lúkarstvo a krmovinárstvo.

Mechanizácia

Mechanizačné prostriedky v poľnohospodárstve zahŕňajú jednotlivé druhy strojov, strojných zariadení, dopravných prostriedkov a iných zariadení využívaných na mechanizáciu a dopravu v poľnohospodárskej výrobe, ktoré sú v organizácií zahrnuté v stave hmotného investičného majetku, vrátane tých, ktoré sú mimo materskej organizácie a bez tých, ktoré sú dočasne zapožičané od cudzích organizácií.